Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Teodolito tikrinimas, konstrukcija, reguliavimas, matavimas teodolituUžduotys: Patikrinti ir sureguliuoti teodolitą 2T30pN89095, Išmatuoti horizontalius ir vertikalius kampus, Išmatuoti atstumą. Išvada. Skaityti daugiau
Termodinamika (10)Termodinamikos mokslo objektas. Šios srities žymiausieji mokslininkai. Techninė termodinamika kaip mokslas. Termodinaminė sistema. Jos sandara. Klasifikacija. Darbo kūnai. Pagrindiniai reikalavimai. Pagrindiniai ir kaloriniai darbo kūnų (agentų) parametrai. Dujų būsenos pagrindinės lygtys. Termodinaminis procesas. Pateikti pavyzdį. Kaloriniai darbo kūnų parametrai. Išraiškos funkcijos. Dujų darbas. Antras termodinamikos dėsnis. Tiesioginis Karno ciklas. Atvirkštinis Karno ciklas. Pagrindiniai idealių dujų termodinaminiai procesai. Izochorinis procesas. Izobarinis procesas. Izoterminis procesas. Adiabatinis procesas. p - v ir T - s diagramos vandens garui. Vandens garo susidarymo procesas. Kondensacinės ŠE Schema. Skirtumas nuo termofikacinės ŠE.Termofikacinės ŠE schema. Termofikacija. Dujų turbinos darbo principas ir schema. Šilumos plitimo erdvėje pagrindiniai būdai. Kas yra temperatūrinis gradientas? Furjė dėsnis. Plokščios vienalytės sienelės laidumas šilumai? Daugiasluoksnės sienelės laidumas šilumai? Cilindrinės sienelės laidumas šilumai? Kas yra šilumos atidavimas? Šilumos atidavimo koeficientas? Šilumos perdavimas per plokščią sienelę; Šilumos perdavimo koeficientas? Panašumo teorija šilumos mainų moksle. Pagrindiniai kriterijai. Pagrindinė kriterijinė lygtis? Šilumos atidavimas fluidui tekant uždarais kanalais? Šilumos atidavimas aptekant vamzdį ir vamzdžių pluoštą. Šilumos mainai spinduliavimu. Kas yra A,R,D ? Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kūnų. Pagrindiniai dėsniai. Šilumokaičių klasifikacija ir konstrukcijos. Skaičiavimas. Kas yra šilumnešis. Pastatų šildymo tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės žinios apie šildymo sezoną. Šildymo sistemų klasifikacija. Šildymo sistemoms keliami reikalavimai. Kas sudaro patalpos projektinius šilumos energijos nuostolius?Projektine patalpų šildymo galia. Projektine pastato šildymo sistemos galia. Projektine šilumos šaltinio galia. Šildymo prietaisų klasifikacija. Vandens šildymo sistemos. Klasifikacija. Kuo skiriasi kolektorinė sistema nuo kitu sistemų? Vandens šildymo sistemų reguliavimas. Šilumos punkto paskirtis. Kokiais būdais pastatų šildymo sistemos gali būti prijungtos prie šilumos generatorių. Šildymo sistemų elementai. Vamzdynai, jų klasifikacija. Netradicinės šildymo sistemos. Elektrinės-akumuliacinės šildymo sistemos schema. Vėdinimo būdų ir sistemų klasifikacija. Pastatų konstrukcijų įtaka patalų mikroklimatui. Dažniausiai pasitaikančių kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Patalpų pavojingumo kategorijos. Civilinių pastatų vėdinimo ypatumai. Pramonės pastatų vėdinimo ypatumai. Kai kurių patalpų vėdinimo ypatumai. Laisvosios srovės. Izoterminė ir konvencinė srovės. Oro mainų skaičiavimas pagal norminį oro apykaitos kartotinumą, norminį oro kiekį. Vėdinimo sistemų įranga. Oro kondicionavimas. Oro kondicionavimo sistemų klasifikacija. Pagrindinė ir pagalbinė OKS įranga. Energijos mažinimo priemonės OKS. Skaityti daugiau
Termodinamika (9)Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Termodinamikos objektas. Termodinaminės sistemos. Darbo kūnai ir jų pagrindiniai parametrai. Procesai. Termodinaminė būklė. Dujų būklės lygtys. Dujų mišiniai. Pirmas termodinamikos dėsnis. Šiluma ir darbas. Darbo skaičiavimas pagal p-v diagramą. Specifinė šiluma. Vidinė energija. Entalpija. PTD analitinė išraiška uždarajai termodinaminei sistemai. Entropija ir T-s diagrama. Idealiųjų dujų termodinaminiai procesai. ATD. Ciklo sąvoka. Karno ciklas. ATD analitinė išraiška. Energijos transformavimo galimybės. Eksergija ir anergija. Šilumos eksergija ir anergija. Medžiagų termodinaminės savybės. Medžiagų būklės parametrų tarpusavio priklausomybė: p-v-T paviršius ir būklės lygtys. Vandens garo savybės, diagramos, proces. Drėgnas oras, jo parametrai. Pagrindiniai drėgnojo oro procesai. Tiesioginių ir atvirkštinių ciklų taikymas. Renkino ciklas. Garo jėgainių kondensacinio ir koogeneracinio (termofikacinio) ciklų pobūdis. Šaldymo mašinų ir šilumos siurblių ciklai. Šaldymo įrenginio principinė schema ir jo ciklas T-s diagramoje. Teoriniai šilumos mainų pagrindai. Šilumos plitimo būdai. Temperatūros laukas ir šilumos srautas. Furje dėsnis. Šilumos laidumo koeficientas. Diferencialinė energijos lygtis ir panašumo kriterijai. Stacionarus šilumos laidumas. Plokščios sienelės laidumas šilumai. Cilindrinės sienelės laidumas šilumai. Šilumos perdavimas. Šilumos atidavimo ir perdavimo koeficientai. Šilumos perdavimas per plokščią ir cilindrinę sieneles. Šilumos perdavimo intensyvinimo ir slopinimo principai. Konvekciniai šilumos mainai. Pasienio sluoksniai. Panašumo teorija. Kriterijai ir jų fizikinė prasmė. Šilumos atidavimas, fluidui priverstinai tekant išilgai plokštės. Šilumos atidavimas tekant fluidui kanalu. Šilumos atidavimas aptekant atskirą ir vamzdinį pluoštą. Laisvoji konvekcija neribotoje ir ribotoje erdvėje. Šilumos mainai spinduliavimu. Pagrindinės spinduliavimo sąvokos. Pagrindiniai spinduliavimo dėsniai. Šilumos mainai spinduliavimu tarp dviejų kietų kūnų, atskirtų vienas nuo kito skaidria aplinka. Ekranavimas. Masės mainai. Pagrindinės masės mainų sąvokos ir dėsniai. Šilumos ir masės mašinų analogija. Šilumokaičiai. Pagrindinės sąvokos. Šilumokaičio klasifikacija. Šilumnešiai. Pagrindinės šilumokaičių skaičiavimo lygtys. Vidinės šilumnešių temperatūros skirtumas. Skaičiavimo principai. Skaityti daugiau
Termodinamika: advokatų kontoros projektasAiškinamasis raštas. Atitvarų šiluminės savybės. Atitvarų šiluminės varžos. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šildymo sistemos galia. Patalpų šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Projektinė patalpų šildymo galia. Projektinė šilumos šaltinio galia. Šildymo prietaisų ir vamzdynų sistemos parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Sistemos vamzdynų parinkimas. Pastato šildymo sistemos hidraulinis suderinimas. Pastato šilumos poreikis. Vidutinis šildymo sezono šilumos poreikis šilumos nuostoliams kompensuoti. Vidutiniai šilumos pritekėjimai per šildymo sezoną. Vidutinis šilumos poreikis pastatui šildyti. Vidutinis šildymo sistemos šilumos poreikis per šildymo sezoną. Pastato išlaidos už šilumos energiją. Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Termodinamika: šildymas ir vėdinimasTekstinė dalis. aiškinamasis raštas. Šildymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Durų, langų, grindų, stogo norminės šilumos perdavimo koeficiento reikšmės. Durys. Langai. Stogas. Grindys. Pastato projektinių šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per atskiras atitvaras. Šilumos nuostoliai per ilginius šiluminius tiltelius. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo ir infiltracijos. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens ruošimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Termoizoliacinės medžiagos ir jų panaudojimasĮvadas. Termoizoliacinių medžiagų klasifikacija. Neorganinės termoizoliacinės medžiagos. Organinės termoizoliacinės medžiagos. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Termoizoliacinės medžiagos RockwoolKodel brangiai mokame už šiluma? Kiti šilumos taupymo pastatuose būdai. Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas? Kaip pasirinkti šilumos izoliacines medžiagas? Bendra informacija apie Rockwool. Rockwool Izoliacinės savybės. Rockwool Atsparumas vandeniui. Rockwool Pluošto struktūra. Rockwool Priešgaisrinės savybės. Plokštės grindims ant grunto. Plokštės renovuojamoms grindims. Rockwool medžiagos lengvoms konstrukcijoms Dembliai dengti popieriumi. Pusiau kietos plokštės. Pusiau kietos plokštės. Minkšti dembliai. Rockwool medžiagos fasadams. Rockwool medžiagos stogams. Išvados. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos atmosferoje skaičiavimas ir valymo įrenginių projektavimasĮvadas. Išsami Lietuvos ir užsienio literatūros apžvalga. Medienos džiovinimas. Medienos medžiagų pjaustymas. Ruošinių klijavimas, faneravimas. Faneravimas (drožimo ir lukštenimo medžiagos). Cheminis - mechaninis medienos modifikavimas (medienos apsauga). Acetiliavimas. Apdirbimas amoniaku. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Impulsinio praputimo rankoviniai filtrai. Rankovinis filtras фркн. Rankovinio filtro skaičiavimas. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai. Galutinės išvados. Skaityti daugiau
The Tower Brigde projectDarbas anglų kalba. Tauerio tilto projektas ir konstrukcijos. The tower bridge project. General description of the final design. Conclusions. Summary. Skaityti daugiau
Timber structuresMedžio konstrukcijų kursinis darbas. Explanatory. Calculation of load: Permanent loads; Snow load. Design of timber deck and purlins: Design of timber deck; Design of purlins; Joint of the boards. Dimensioning of timber glued laminated beam. Design and detailing of joints: Dimensioning of timber glued laminated beam. Design of timber beam joint to column. Drawings. Skaityti daugiau
Tinklinio grafiko sudarymas ir parametrų apskaičiavimasDarbo tikslas. Žinoti tinklinių grafikų paskirtį, sudarymo metodiką ir gebėti juos sudaryti. Uždaviniai. Darbo eiga. Tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Darbo aprašymas. Skaityti daugiau
Transporto statiniaiStatybos darbų organizavimas. Statybos etapai. Statybos organizavimo projektavimo pagrindai. Geodeziniai darbai. Statybos aikštelė. Atramų ir jų pamatų statyba. Sekliųjų pamatų statyba. Polinių pamatų statyba. Monolitinių atramų statyba. Surenkamųjų atramų statyba. Tiltų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų gamyba. Gamybos technologija. Surenkamųjų gelžbetoninių perdangų montavimas. Svarbiausios montavimo operacijos. Sijų stambinamasis surinkimas. Sijinių karpytų perdangų montavimas. Sijinių nekarpytų, sijinių-šarnyrinių ir rėminių perdangų montavimas. Gelžbetoninių monolitinių perdangų statybos ypatybės. Oro transportas. Aerodromo takų įrengimo technologijos pagrindiniai principai. Žemės darbai. Pagrindų įrengimas. Asfaltbetonio ir cementbetonio dangos sluoksnių įrengimas. Skaityti daugiau
Trinkelių gamybos technologijaGamybos technologijos dalis. Asortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės linijos skaičiavimai. Pagalbinių cechų ir gamybinių barų aprašymas. Gamybos organizavimo dalis. Gaminio ženklinimas ir bandymo metodai. Technologinio rėžimo charakteristikos ir gamybos kokybės kontrolė. Operacijų trukmių grafikas. Pagrindinių technologinių ir transportavimo įrenginių ciklograma. Gamybos kaštų skaičiavimas gaminiui. Gamybinės linijos techniniai ekonominiai rodikliai. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Grafinė dalis: brėžiniai, 2 dwg bylos. Skaityti daugiau
Trinkelių klojimo ir apdirbimo mašinos bei mechanizmaiĮvadas. Trinkelių klojimo mašinos. Trinkelių šlavimo mašina Optimas Mini. Trinkelių klojimo mašina Optimas H77 Comfort. Trinkelių klojimo mašina Optimas Toro H88. Trinkelių kirtikliai ALMI. Vibroplokštės. Išvados. Skaityti daugiau
Uolienos ir gaminiai iš jųUolienų klasifikacija. Nuosėdinės uolienos. Mineralai. Magminės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Skaityti daugiau
Uolienos ir gaminiai iš jų (2)Medžiagos ir gaminiai iš gamtinių uolienų. Apdaro ir architektūriniai gaminiai. Įvairios paskirties akmens medžiagos. Uolienų gavyba ir apdirbimas. Skaityti daugiau
UosisĮvadas. Medienos savybės. Paprastasis uosis. Uosio savybės. Uosio spalva. Medienos sandara. Medienos sandaros ydos. Skaityti daugiau
UostasPowerPoint pristatymas. Uosto sąvoka. Pagrindiniai uosto elementai. Pagal funkcinę paskirtį uosto vandenys skiriami į zonas. Uostų klasifikacija. Pagal paskirtį uostai yra. Visą uostų statinių įvairovę galima išskirti į dvi dideles grupes. Hidrotechnikos statinių klasifikacija. Uostų hidrotechnikos statiniai pagal naudojimo laiką skiriami į nuolatinius ir laikinus. Skaityti daugiau
Uosto infrastruktūra ir išsivystimasUosto infrastruktūros samprata. Uostų akvatorijos. Įplaukos į uostą ir kiti kanalai. Uostų vartai (bangolaužiai, molai). Uosto krantinės. Uostų gilinimas. Skaityti daugiau
UrbanistikaUrbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miesto plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Miesto gyventojų grupės. Miesto generalinis (bendrasis) planas, jo sudėtis. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingo ploto kiekio į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Sandėlių teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės - principiniai skirtumai. Ką reiškia "nepertraukiamo eismo gatvė"? Jos ypatumai. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Miesto visuomeninio transporto rūšys ir jų pagrindiniai rodikliai. Parko kelių paskirtis, parametrai. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Aptarnavimo įstaigų poreikis, normatyvinio ir sąlyginio pertekliaus lygmuo. Ikimokyklinių vaikų įstaigų poreikis vakar, šiandien ir rytoj. Argumentacija. Bendrojo lavinimo mokyklos koncepcijos evoliucija pereinant iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką. Amatų, specialių vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos pagal lankomumą. Kuo matuojamas sveikatos įstaigų pajėgumas? Standartai Lietuvai. Miesto želdynai. Riboto ir viešo naudojimo želdynų sąvoka ir standartai. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Grafikai, paveiksliukai, schemos, lentelės. Skaityti daugiau
...