Šperos.lt > Statyba
Statyba

(607 darbai)

Urbanistika (2)Urbanistikos teorijos ir praktikos apibrėžimas. Miesto sąvokos apibrėžimas. Urbanizacijos mastai pasaulyje ir Lietuvoje. Miestų dydžiai. Miestų (gyvenviečių) skirstymas pagal funkcijas. Optimalūs miestų dydžiai įvairiais požiūriais. Miestų plano struktūros sąvoka. Statiška ir dinamiška miesto plano struktūra. Dinamiškos miesto plano struktūros modifikacijos. Statiškos miesto plano struktūros trūkumai. Miesto gyventojų grupės A, B, ir C. Miesto generalinis planas. Miesto funkcinės zonos, tarpusavio plotai ir proporcijos. Miesto gyventojų A grupės struktūra. Gyvenamoji teritorija mieste. Jos parinkimo principai. Gyvenamosios teritorijos struktūriniai vienetai, jų nustatymo metodiniai principai. Namų aukštingumo ir bendrojo naudingojo ploto kiekis į ha parametrų kaitos ypatumai. Gyvenamųjų namų tipai pagal būsto standartą. Gyvenamųjų namų tipai pagal užstatymo pobūdį. Mikrorajono, gyvenamojo rajono apibrėžimas. Gyvenamosios teritorijos kompozicija. Pramonės rajono ir pramonės mazgo apibrėžimas. Miesto pramonės teritorijoms reikalingas plotas, teritorijos modulis. Pramonės zonos sudėtis, sudėtinių elementų lyginamasis svoris. Pramonės zonos dislokavimo mieste reikalavimai, teritorijos parinkimo principai. Pramonės įmonių klasės pagal kenksmingumą, apsauginių zonų plotis, jų funkcijos. Pramonės sandėlių apsauginės zonos funkcijos. Sandėlių Teritorijos apskaičiavimo normatyvai, sandėlių tipai, jų dislokacijos reikalavimai. Miesto komunalinė zona, jos dislokacija mieste, sudėtinės dalys, plotų normatyvai. Geležinkelio linijų parametrai, kreivių spinduliai, išilginiai nuolydžiai. Miesto keliai ir gatvės – principiniai skirtumai. Kelio pajėgumas. Nepertraukiamo eismo gatvė. Visuomeninio transporto parinkimo miestui metodika. Greitkeliai. Jų bruožai. Ką reiškia "greitėjimo-lėtėjimo" zona? Jos parametrų esmės paaiškinimas. Ką reiškia transporto priemonių palyginimo koeficientas? Šaligatvių pločiai ties svarbiausiais miestų traukos taškais. Automobilių parkavimo vietos mieste. Nustatymo metodika prie stadiono, parduotuvės, geležinkelio stoties ir mikrorajone. Aptarnavimo įstaigų poreikis. Ikimokyklinių įstaigų poreikis. Bendro lavinimo mokyklos. Amatų, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų sukūrimo sąlygos. Trys aptarnavimo įstaigų pakopos. Miesto želdynai riboto ir viešo naudojimo. Buitinio aptarnavimo įstaigų pajėgumai mieste pagal lankomumo pakopas. Miesto centrų turinys, tipai. Transporto klausimai ir jų sprendimo būdai miestų centruose. Prekybinių centrų sudėtis, planavimo schemos. Sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos mokslo apibrėžimas. Miestų sociologijos objektas. Sociologinių žinių nauda urbanistiniam ir architektūriniam projektavimui. Kas iššaukė sociologijos ( miestų sociologijos ) poreikį pastaraisiais dešimtmečiais? Utopinių teorijų reikšmė nūdienos požiūriu. Tomas Moras "Utopija". Tomazas Kompanela "Saulės miestas" (Soliaris). Roberto Oveno indėlis į visuomenės teritorinės organizacijos sampratą. Šarlis Furjė ir jo idėjos. Ekologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. R. Parko ir E. Berdžeso teorijos ribotumas. Istorinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Socialinė – psichologinė kryptis šiuolaikinėje miestų sociologijoje. Miesto tipo gyvensenos ypatumai. Kaimo tipo gyvensenos ypatumai. Miestiečio antropogeninis ir psichinis tipažas. Formalios ir neformalios grupės visuomenės organizacijoje. Miestų teritorijų charakteristika: centras, senamiestis. Miestų teritorijų charakteristika: nauji gyvenamieji rajonai. Miestų teritorijų charakteristika: priemiesčiai. Miestų teritorijų charakteristika- priemiestinė zona. Urbanizacijos mąstai XX amžiuje (20 amžiuje), perspektyvos, pasėkmės. Urabanizacijos kriterijai: demografinė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai: ekonominė urbanizacija. Urbanizacijos kriterijai - socialinė urbanizacija. Lietuvos urbanizacija tarptautiniu kontekstu. Ypatumai. Migracija ir jos šaltiniai. Švytuoklinė migracija, jos šaltiniai, reikmės dalyviai. Švytuoklinė migracija ir miesto gyvensenos populiarinimas kaime. Švytuoklinės migracijos arealas. Švytuoklinės migracijos privalumai ir trūkumai. Migrantų apgyvendinimo mieste problemos ir tendencijos. Migrantų adaptacijos problemos. Miesto centro dienos gyventojai. Miesto teritorijų funkcinė ir socialinė evoliucija. Lietuvos šeimų sociologijos bruožai. Įvairaus dydžio šeimų apgyvendinimo pobūdis. Būsto atitikimo šeimų sudėčiai problemos. Viengungiai, jų apgyvendinimas. Gyvenamojo rajono funkcinis zonavimas, pastatų aukštis, butų sudėtis. Naujų ir senų rajonų gyvensenos bruožai. Gyventojų identifikacija su gyvenamąja vieta ir jos prasmė. Naujų gyvenamųjų rajonų sociologinių tyrimų rezultatai. Naujų masinės statybos gyvenamųjų rajonų sociologinis vertinimas. Sociologiniai tyrimai: anketavimo būdai, anketos sudarymo metodika. Respondentai, praba, jos nustatymo būdai. Gyvenimo aukštuminiuose namuose specifika. Gyvenimo sodybinio užstatymo namuose specifika. Skaityti daugiau
VamzdynaiVamzdynų klojimo žemės darbai. Žemės darbų projektavimas. Grunto sąlygų nustatymas. Vamzdyno pagrindai. Tranšėjos. Tranšėjos užpylimas. Paslankiosios konstrukcijos. Projektuotojo uždaviniai realizuojant projektą. Darbo projektas. Priežiūros užduotys. Projekto brėžiniai. Brėžinių turinys. Žymėjimai brėžiniuose. Sąvartynų vamzdynai. Bendroji dalis. Sąvartynų vietos parinkimas. Užpildomos teritorijos suformavimas. Užpildoma teritorija ant nelaidaus grunto. Užpildoma teritorija su izoliacine plėvele. Gruntinio vandens stebėjimas. Talpų konstrukcijos. Filtruoto ir kritulių vandens kiekio matavimas. Kompostavimas. Biodujų gavyba. Skaityti daugiau
Vamzdynų šilumos izoliacijos skaičiavimasSąlyga: Paskaičiuoti dvivamzdžio šilumos tinklo šiluminę izoliaciją. Izoliuotų vamzdžių šilumos nuostoliai neturi viršyti leistinų. Pirmuoju vamzdžiu, kurio diametras d1 teka vanduo arba karštas vanduo temperatūros t1, antruoju , kurio diametras d2 teka karštas vanduo- t2. Rasti temperatūrą ant vamzdžio izoliacijos išorinio paviršiaus. Pabraižyti šiluminės trasos skersinio pjūvi schemą. Duota. Rasti. Sprendimas. Išvada. Skaityti daugiau
VandenruošaĮvadas. Gyventojų skaičiaus nustatymas. Vandens kiekių skaičiavimas ir suvestinės lentelės sudarymas. Vandens kiekiai gyventojams. Vandens kiekiai visuomeniniam - komunaliniam vartotojui. Vandens kiekiai pramonės įmonei. Vandens kiekiai technologijai. Vandens kiekiai dirbantiesiems. Vandens kiekiai dušams. Vandens kiekiai gatvių ir žaliųjų plotų laistymui. Suvestinė pareikalaujamų vandens kiekių lentelė. Pareikalaujamų vandens kiekių ir pateikimo vandens siurbliais į tinklą grafikų sudarymas. Vandens pareikalavimo į tinklą siurbliais kiekių lentelė. Vandentiekio tinklo trasavimas ir paruošimas hidrauliniam skaičiavimui. Vandentiekio tinklo hidraulinis skaičiavimas maksimaliam vandens kiekio pareikalavimo valandai. Požeminio vandens surinkimo įrenginių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandens priemaišų dribsniavimasPowerPoint pristatymas. Maišytuvai. Sūkurinis (vertikalusis) maišytuvas. Skylinis maišytuvas. Pertvarinis maišytuvas. Reakcijos kameros. Vertikaliosios kameros. Pertvarinės reakcijos kameros su horizontalia vandens cirkuliacija. Pertvarinės reakcijos kameros su vertikalia vandens cirkuliacija. Sūkurinės reakcijos kameros. Verpetinės reakcijos kameros. Skaityti daugiau
Vandens ūkio statybos technologija ir organizavimasPratybų darbas nr. 1. Griovio įrengimas. Darbo techniniai duomenys. Paruošiamieji darbai. Pagrindiniai darbai. Užbaigiamieji darbai. Pratybų darbas nr. 2. Darbo laiko sąnaudų, darbo užmokesčio ir mašinų darbo vertės nustatymas. Pratybų darbas nr. 3. Kalendorinių darbų vykdymo grafikų sudarymas. Darbo tikslas: Susipažinti su stalinio statybos darbų kalendorinio planavimo principais, darbų technologiniu nuoseklumu ir jų tarpusavio ryšiais ir suderinimu. Įgauti įgūdžių sudarant dėstytojo nurodyto statinio statybos darbų vykdymo kalendorinį grafiką.Paruošti duomenis ir išmokti dirbti su kompiuterine projektų valdymo Microsoft project programa, analizuoti rezultatus. Teorinė dalis. Pastaba. Skaityti daugiau
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose kursinis projektasAiškinamasis skaičiuojamasis raštas: Pastato inžinerinė įranga suprojektuota 5 aukštų (1-as pastatas) su rūsiu gyvenamajam namui. Name yra 20 butų. Visame name yra 65 žmonės. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai (11 lentelių). Grafinė dalis (.dwg bylos: Vidaus buitinių nuotekų aksonometrija, Šalto vandentiekio aksonometrija, Tipinio aukšto planas, Rūsio planas, Išilginiai profiliai, Situacijos planas). Skaityti daugiau
Vandentiekio sistemosNuotekynas. Pastato nuotekyno sistemos. Pastato nuotekyno elementai. Praustuvai. Urinalas. Vamzdžiai. Praktikos objektų charakteristika. Vamzdynų montavimas. Vandentiekis. Vamzdžių parinkimas. Smulkiau. Skaityti daugiau
VandentiekisPastatų šaltasis vandentiekis. Šaltojo vandentiekio sistemų klasifikavimas, pagrindiniai elementai ir jų paskirtis. Šaltojo vandentiekio schemos. Vandens skaitiklių parinkimas, vandens apskaitos mazgai: sudėtis, tipai, įrengimo taisyklės. Uždaromosios, reguliuojamosios, apsauginės, imamosios ir pripildomosios vandentiekio armatūros tipai (čiaupai). Pastatų gaisrinio vandentiekio sistemos. Slėgio didinimo ir išlyginimo įrenginiai. Vandentiekio vamzdžiai. Šaltojo vandentiekio skaičiavimas: debitų nustatymas. Pastatų karštasis vandentiekis. Karšto vandentiekio sistemų klasifikacija, bendra schema ir pagrindiniai elementai. Karštojo vandentiekio sistemų skaičiavimo vartojimo ir apytakos režimuose principai. Centralizuotas karštas vandentiekis. Apytakos užtikrinimo būdai. Nuotekų šalintuvai pastatuose. Nuotekų šalinimo sistemų klasifikavimas. Nuotekų įlajos, hidraulinės užtvaros. Nuotekų vamzdynas: elementai, trasavimas, įrengimas; vamzdžiai. Kiemo nuotekų tinklų įrengimas. Nuotakyno skaičiavimas. Lietaus vandens nuotakynas pastatuose. Lauko vandentiekis. Lauko Vandentiekių sudėtis ir klasifikacija. Vandens reikšmė. Pagrindiniai vandens vartotojai, vartojimo normos ir režimas. Vandentiekio tinklas: schemos, vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra. Statiniai vandentiekio tinkle. Vandentiekio tinklų hidraulinio skaičiavimo principai. Bendrosios žinios apie vandentiekio siurblius. Vandens talpyklos. Lauko nuotakynas. Bendrosios žinios apie nuotekų siurblines. Nuotekų teršalai. Principiniai nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo būdai. Nuotekų teršalai. Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti Lietuvoje. Skaityti daugiau
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas pastatuoseAiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Reikalingo slėgio aukščio radimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Skaityti daugiau
Vandenvalos technologijosNutekamojo vandens kiekių skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonių nutekamojo vandens kiekiai. Konditerijos fabrikas. Pieno kombinatas. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Varžtinių sandūrų tyrimasBandymo tikslas: Susipažinti su bandymo metodika ir prietaisais. Eksperimentu nustatyti varžtinės sandūros laikomąją galią ir palyginti ją su skaičiuojamąja. Bandymo metodika. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Vienbučio namo nuotekų sistemos analizė: Radviliškio miestas SB "Obelėlė"Įvadas. Reikalavimai nuotekų valymo įrenginiams. Nuotekų atokiose vietovėse poveikis aplinkai. Nuotekų valymo įrenginio parinkimas. Biocheminis valymo būdas. Biocheminio nuotekų valymo įrenginio veikimo būdas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Vieno aukšto 4 kambarių gyvenamasis namasBendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai. Sienos ir pertvaros. Perdenginiai. Stogas. Langai, durys, vartai. Grindys. Laiptai. Vidaus ir išorės apdaila. Inžinerinė įranga. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Viešieji pirkimai, taikymas statybojeIšnagrinėta viešųjų pirkimų įstatymo raida, praktika, trūkumai ir privalumai. Lietuvos Respublikos (LR) Viešųjų pirkimų įstatymas: pagrindinės nuostatos ir jų įgyvendinimo tvarka. Statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešasis pirkimas, atviro konkurso būdu. Statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešasis pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką. Pirkimų vykdytojai. Pirkimų vykdymas. Komentarai ir aptarimas. Skaityti daugiau
Vietinis keliasAiškinamasis raštas. Kelias. Techniniai ekonominiai rodikliai. Kelio nuolydžio skaičiavimas. Projektinių altitudžių ir darbo aukščių skaičiavimas. Vertikaliųjų kreivių elementų skaičiavimai. Žemės darbų kiekio skaičiavimas. Kelio dangos medžiagų skaičiavimas. Vietovės planas. Kelio išilginis profilis. Kelio skersinis profilis. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto statomi ir planuojami statyti kelių objektai. Jų perspektyvosĮvadas. Vilniaus miesto plėtros planas 1999 – 2013 metams. Vilniaus pietinis aplinkkelis. Transporto jungtis nuo Konstitucijos pr. iki Ukmergės gatvės. Gedimino prospekto paskutinės dalies rekonstrukcija. Rotušės aikštės rekostrukcija. Planuojami statyti objektai. Vilniaus tramvajus. Kernavės tiltas. Išvados. Skaityti daugiau
Virintinių sandūrų su kertinėmis siūlėmis tyrimasDarbo tikslas: susipažinti su užleistinių sandūrų su išilginėmis kertinėmis siūlėmis bandymo metodika ir prietaisais. Bandymu nustatyti tokios sandūros laikomąją galią ir suirimo pobūdį. Gautus rezultatus palyginti su teoriškai skaičiuotais. Bandymo metodika. Išvados. Skaityti daugiau
Vonios kambario įranga ir santechnikaĮvadas. Vandentiekis. Vandentiekio vamzdžiai: kaip išvengti nuostolių? Pasirinkimas didelis. Gali išsisluoksniuoti. Kaip sustabdyti vandens srautą. Užsikimšimo panaikinimas. Santechnikos įranga turi derėti. Patarimai prieš įsirengiant vonios kambarį. Siūlomas vonios apstatymo sprendimas. Kokiais kriterijais vadovaujantis reikia rinktis apdailos plyteles? Kaip apskaičiuoti, kiek reikės keraminių plytelių X kv. metrų vonios kambariui? Drėgmės izoliacija "drėgnose patalpose". Patalpų skirstymas į zonas. Darbų atlikimas. Elektros instaliacija vonios kambaryje. Elektrinių prietaisų apsaugos klasės (IP). Apsaugos nuo vandens klasifikacija. Vonios kambarių įrengimo sritys. Grindų šildymas vonios kambariuose. Darbų kokybė. Vonia - pagrindinis vonios kambario akcentas. Vonių priežiūra. Kaip įsirengti maudymosi po dušu vietą. Dušo kabinų padėklai. Dušo durys ir sienos. Nestandartinės dušo kabinos. Atkreipkime dėmesį į vandens maišytuvą. Kaip valyti maišytuvą? Vonios kambario baldų įsigijimo subtilybės. Kaip rinktis? Į ką atsižvelgti montuojant?. Vonios apstatymo pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Vonios kambarysVonia - pagrindinis vonios kambario akcentas. Vonių priežiūra. Kaip sustabdyti vandens srautą. Užsikimšimo panaikinimas. Patarimai prieš įsirengiant vonios kambarį. Ką žinome apie santechnikos pasirinkimą. Vandens maišytuvai. Maišytuvų valymas. Keletas vonios kambario išplanavimo sprendimų. Santechnikos įranga turi derėti. Vandentiekis. Užsikimšimo panaikinimas. Veikimas, gydymas ir taisyklingas taikymas. Aksesuarai. Skaityti daugiau
...